Ri jiang Li ji jie yi 日講禮記解義
Double leaves, oriental style, in case###Seal: "Yu zhai tu shu guan cang"###Zhu lu: Jiangsu sheng li guo xue tu shu guan tu shu zong mu###殿本###九行十八字###Seal: "愚齋圖書館藏"###著錄: 江蘇省立國學圖書館圖書總目
作者相关
主题相关
看过该书的人还在看哪些书